Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

07/10/2022 ❘ 15:35

На 16.09.2022 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на "ЗКИ Волта" ООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0743 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Основната цел на проектното предложение е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.

Срок за изпълнение на договора: 10 месеца

Стойност на договора: 188 353.90 лв.

Интензитет на помощта: 50 %

Безвъзмездна финансова помощ по договора: 94 176.95 лв.