Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

10/12/2020 ❘ 12:02

 

BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Получател на ваучер: „ЗКИ-ВОЛТА“ ООД  (Ваучер Тип 1 "Ваучери за web-базирани ИКТ услуги - платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения")

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА: 5 000,00 лв. от които 4 250,00 лева европейско финансиране и 750,00 лева национално финансиране. 

 

НАЧАЛО: 10.12.2020 г. 

КРАЙ: 10.09.2021 г.