Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с МИ

12/03/2020 ❘ 11:31

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 24.02.2020 г. „ЗКИ-ВОЛТА”ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ договор за безвъзмездна финансова помощ No BG16RFOP002-2.040-0834-С01 за проект „Подобряване на производствения капацитет в „ЗКИ Волта”ООД, чрез закупуване на ново модерно оборудване” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на обща стойност от 622 500 лв. (317 475 лв. европейско и 56 025 лв. национално съфинансиране) и е с продължителност 12 месеца.

Основната цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване на производствения капацитет на „ЗКИ-Волта”ООД и засилване на експортния потенциал.

Специфичните цели на проекта са:

- подобряване на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция;

- оптимизиране на производствения процес и постигане на по-висока производителност;

- намаляване на производствените разходи и подобряване на предлаганите продукти;

- автоматизиране на голяма част от сегашните ръчни работи;

- навлизане на допълнителни пазари в страната и чужбина;

- намаляване на себестойността на продукцията, без това да влошава потребителските им свойства.

Основната и специфичните цели на настоящия проект способстват за постигането на главната цел на процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия", Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП" - подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.040-0834-С01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.